Rybářský řád pro rybaření na rybníce Hejtman

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2013
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Hejtman

1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,– Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověřen k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků.

Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že právo rybolovu lze vykonávat i na pozemcích před soukromými chatami, neboť majitelé chat mají od a.s. pronajaty pouze pozemky pod stavbami a výkon práva rybolovu nejsou oprávněni jakkoli omezovat.

2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Hejtman od 30.3. do 31.12.

Denní doby lovu v SEČ:

    III, IV, IX, X 5.00 – 20.00
    V, VI, VII, VIII 4.00 – 23.00
    XI, XII 7.00 – 17.00

3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

    Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
    Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háč­ky.
    Je povolen lov čeřínkováním od 15. 6., čeřínkem o max. rozměru 1×1 m.
    Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.¨
    Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.
    Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
    Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
    Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

Je zejména zakázáno:

 •     lov na bójku
 •     umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
 •     přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
 •     odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích
 •     směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi, používání samoseků
 •     lovit nástražní ryby do čeřínku, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru a nedosahují ji
 •     chytání z ledu
 •     řezat vidličky z rostoucích stromů
 •     používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
 •     vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékarenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií

Povinné náčiní:

    rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák.
    pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou.

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

    Lovné míry ryb:

 •     kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
 •     candát obecný 45 cm
 •     amur 50 cm
 •     lín 20 cm
 •     pstruh 25 cm
 •     tolstolobik 50 cm
 •     sumec velký 70 cm
 •     úhoř říční 45 cm
 •     bolen dravý 40 cm
 •     štika obecná 50 cm
 •     jelec jesen 25 cm
 •     okounek pstruhový 30 cm


V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový). Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Rybolov z plavidel pevně neukotvených na břehu je vyloučen. Vyvazování, kotvení a ukládání plavidel v katastru rybníků bez přítomnosti majitele je zakázáno. Zavážení nástrah plavidly je povoleno (tolerováno) a může být i v jednotlivých případech vlastníkem zakázáno!

6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z tělesa hráze rybníka, v areálu rekreačního zařízení Lesák a dále z pozemků přilehlých k usedlostem v obci Staňkov č.p. 28 a č.p. 32 mezi přítokem z rybníka Vydymač a západním koncem oplocení zahrad.
Rybolov v objektech ostatních rekreačních zařízení na rybníku je možný pouze při dodržení podmínek stanovených jednotlivými provozovateli a po předchozí dohodě s nimi.

7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb. Oprávněný z lovu ryb se zavazuje předmětné oprávnění vydat.
Rybářství Třeboň a.s. žádá všechny slušné sportovní rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení rybářského řádu volali na níže uvedená telefonní čísla:
Středisko rybí líheň Mokřiny 602 570 036, 602 130 546

Změna pravidel vyhrazena. Rybářství Třeboň a.s.

kontakty

REZERVUJTE SI UBYTOVÁNÍ

_____________________________

 

  

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout